Cơ tính của bu lông, đai ốc, vít và vít cấy

Cơ tính là một trong những thuộc tính quan trọng của vật liệu.

Cơ tính dùng để đánh giá khả năng sử dụng và chất lượng của vật liệu.

Cơ tính thể hiện qua nhiều chỉ tiêu: độ bền, độ dẻo, độ cứng, độ dai va đập, …

Độ dẻo, độ bền, độ cứng và độ dai va đập là đặc tính quan trọng nhất.

Trong bài viết này Thọ An muốn gửi đến bạn đọc bảng Cơ tính của bu lông, đai ốc, vít và vít cấy mong rằng sẽ giúp ích cho bạn.

Bảng 1: Cơ tính của bu lông, vít và vít cấy

Chú thích :

1. Cấp độ bền được ký hiệu bằng 2 chữ số. Chữ số đầu bằng 1/100 giới hạn bền đứt, N/mm2. Chữ số sau bằng 1/10 của tỉ số giữa giới hạn chảy và giới hạn bền đứt, %. Tích của hai số bảng 1/10 giới hạn chảy, N/mm2

2. * – Chỉ dùng cho đường kính ren d ≤ 16mm;

** – Nếu không xác định giới hạn chảy , cho phép xác định giới hạn chảy qui ước ;

*** – Cho phép tăng giới hạn trên đã quy định của độ cứng đến 300BH trong điều kiện vẫn đảm bảo những yêu cầu còn lại.

Bảng 2: Cơ tính của đai ốc

Chú thích:

1. Cấp độ bền được ký hiệu bằng một chữ số. Số này bằng khoảng 1/100 ứng suất thử, N/mm2 . Cấp độ bền 04 và 05 được dùng cho đai ốc có chiều cao danh nghĩa hoặc lớn hơn 0,5d và nhỏ hơn 0,8d. Số thứ hai bằng 1/100 ứng suất thử N/mm2 .

2. Trị số độ cứng đã cho chỉ áp dụng cho đai ốc có ren bước lớn.

3. Trị số độ cứng nhỏ nhất chỉ bắt buộc áp dụng cho đai ốc đã nhiệt luyện và đai ốc không qua thử với tải trọng thử. Đối với đai ốc còn lại, giá trị trên chỉ để tham khảo.

Bảng 3: Cơ tính của bu lông, vít, vít cấy từ thép chịu mài mòn, bền nóng ở nhiệt độ thường.

Chú thích:

1. mác thép theo TCVN 2735 – 78.

2. Các mác thép còn lại – theo tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật đã qui định.

Bảng 4: Cơ tính của đai ốc từ thép chịu mài mòn, bền nóng ở nhiệt độ thường

Chú thích:

1. mác thép theo TCVN 2735 – 78.

2. Các mác thép còn lại – theo tiêu chuẩn và tài liệu kĩ thuật đã qui định.

Bảng 5: Cơ tính của của bu lông, vít và vít cấy từ hợp kim ở nhiệt độ thường

Bảng 6: Cơ tính của đai ốc từ hợp kim màu ở nhiệt độ thường