Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản bu lông cường độ cao

Bu lông cường độ cao sau khi sản xuất theo thông số kích thước tiêu chuẩn, các yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu và kiểm thử nghiệm về cơ tính, kích thước hình học sẽ được chuyển đến giai đoạn cuối cùng trong khâu sản xuất đó là Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản bu lông cường độ cao.

Dưới đây là các bước thực hiện Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản bu lông cường độ cao được Công ty TNHH phát triển thương mại Thọ An ghi lại.

1. Ghi nhãn

Bu lông phải được dập chữ nổi ở mặt mũ bu lông, viết tắt tên nhà máy sản xuất. Thí dụ:

Các yêu cầu về ghi nhãn khác theo TCVN 2195-77.

2. Bao gói

Bu lông cường độ cao khi xuất xưởng phải được ghép thành bộ gồm bu lông, đai ốc, còn vòng đệm để ngoài nhưng tất cả được xếp chung vào một hòm 50 bộ.

3. Vận chuyển và bảo quản

Không cho phép vận chuyển sản phẩm mà không có đóng gói bằng hòm. Các quy định về bao gói phải thực hiện theo TCVN 2195-77.

Mỗi lô hàng phải có một chứng chỉ, trong đó ghi rõ:

– Phiếu xác nhận của cơ quan kiểm định Nhà nước.

– Tên nhà máy chế tạo.

– Quy cách của sản phẩm.

– Số hiệu của lô.

– Khối lượng tịnh kg.

– Khối lượng cả bì.

Ở mặt đầu mỗi hòm phải in rõ:

– Tên nhà máy chế tạo

– Tên và quy cách sản phẩm

– Số hiệu của lô sản phẩm

– Khối lượng tịnh (kg)

– Khối lượng cả bì